مرکز آموزش‌های خلیج فارس

برگزار کننده دوره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی دندانپزشکی.

دوره‌ها

دوره‌ها

دوره‌های ما

در حال ثبت نام

دوره حضوری 1

تبلیسمنبتا نبایشسبک مناشسبم نکشساتبمکنشساب سشمکناب مکنشس باسشمنکب اشسمکب اسشمکن باشسمکنب اشسکاکمننم ...

در حال ثبت نام

اصول و فلسفه پرسلن لمینیت ونیر

پیشرفت های قابل توجه در چند سال اخیر در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی لامینیت را ...

در حال ثبت نام

آموزش پرسلن لمینیت ونیر

پیشرفت های قابل توجه در چند سال اخیر در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی لامینیت را ...

در حال برگزاری

دوره لامینیت یا ونیر

پیشرفت های قابل توجه در چند سال اخیر در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی لامینیت را ...

در حال ثبت نام

طرح لبخند

پیشرفت های قابل توجه در چند سال اخیر در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی لامینیت را ...

در حال برگزاری

دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

پیشرفت های قابل توجه در چند سال اخیر در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی لامینیت را ...

برگزار شده

دوره آنلاین شماره 1

هیواهوم (صنایع چوبی راش) پیدایش 1300 خورشیدی که در اصل اولین واحد صنفی چوبی در ...

در حال ثبت نام

دوره آنلاین شماره 2

لبیستبمنیستب مسینشتاب منسشتا بمشسناب یشما شسمب ناشس مبنشسصاب شمسنابشسمنب اشسمنبا شسمن ...

مشاهده همه دوره‌ها

نمایشگاها

نمایشگاها

با گرفتن غرفه در نمایشگاه دیده شوید

در حال برگزاری

نمایشگاه بین المللی زمرد سبز

تهران خیابان ولیعصر خیابان کریمی پلاک 20

برگزار شده

نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی 1398

تهران خیابان فردوسی خیابان آذری پلاک 90

در حال برگزاری

نمایشگاه دندانپزشکی الماس 1399

تهران خیابان میرداماد خیابان پارسان پلاک 91

مرکز آموزش‌های خلیج فارس

برای شروع ثبت نام کنید.
با ثبت نام در سایت می‌توانید از همه امکانات سایت استفاده کنید

ثبت نام

اساتید

اساتید

آشنایی با اساتید

;