تخصص

  • تخصص اطفال

مدارک

  • فارغ التحصیل دندان پزشکی کودکان و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
;